przetarg na wykonanie posadzki w magazynie

OGŁOSZENIE

 

 „SPÓJNIA” Hodowla i Nasiennictwo Ogrodnicze Spółka z o.o. Nochowo ul. Lipowa 22

Ogłasza drugi przetarg nieograniczony ofertowy, do którego nie ma zastosowania ustawa o zamówieniach publicznych - na wykonanie posadzki w magazynie wyrobów gotowych.

Przedmiotem przetargu jest wykonanie nowych posadzek oraz podjazdów w istniejącym budynku magazynowym. Prace polegać będą na:

- rozebraniu ścian, filarów i kolumn z cegły

- rozebraniu podłoża z betonu żwirowego

- uzupełnieniu ubytków

- wykonaniu izolacji

- wykonanie podjazdów oraz posadzki przemysłowej.

 

Wycena prac na podstawie załączonego do ogłoszenia kosztorysu ślepego.

 

Przewidywany termin na zakończenia prac koniec września 2017.

Załączniki dotyczace wyceny prac znajdują się na końcu ogłoszenia

 

            Dodatkowych informacji udziela Pan Ireneusz Urbańczak pod nr tel. 502 441 907

 

Specyfikacje Istotnych Warunków Przetargu

 

Składanie ofert można dokonywać od poniedziałku do piątku w godzinach od 8:00 do 14:00 do 26.07.2017 w siedzibie Spółki.

 

Oferty cenowe składać należy w zaklejonych kopertach, na których powinna znajdować się nazwa dostawcy oraz napis „drugi przetarg na wykonanie posadzki w magazynie wyrobów gotowych”

 

Zwycięska oferta zostanie wybrana w drodze przetargu pisemnego. Przetarg przeprowadzony będzie w drodze składania przez oferentów pisemnych ofert, a następnie ustnego ogłoszenia wyników przetargu w dniu 27.07.2017 o godzinie 11:00 w siedzibie Spółki.

 

Ocena ofert zostanie przeprowadzona przez Komisję Przetargową powołaną przez Zamawiającego. Podstawowym kryterium wyboru oferty będzie cena.

 

            Organizator przetargu zastrzega sobie prawo odwołania, zamknięcia, przerwania lub unieważnienia przetargu bez obowiązku podania przyczyny.

 

Przetarg nie podlega ustawie o zamówieniach publicznych.

 

 

Nochowo, dnia 12.07.2017r.

___________________________________________________________________

"SPÓJNIA" Hodowla i Nasiennictwo Ogrodnicze Spółka z o.o.

Nochowo, ul. Lipowa 22, 63-100 Śrem

Sąd Rejonowy Poznań – Nowe Miasto i Wilda,

IX Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego

KRS 0000097025,  Kapitał zakładowy: 4 910 500 PLN

NIP 785-00-06-056, REGON 630247224

 

Realizacja: Trol Intermedia

facebook