zakup maszyny do kalibrowania nasion warzyw

OGŁOSZENIE

 

„SPÓJNIA” Hodowla i Nasiennictwo Ogrodnicze Spółka z o.o. Nochowo ul. Lipowa 22

Ogłasza przetarg nieograniczony ofertowy,

 do którego nie ma zastosowania ustawa o zamówieniach publicznych - na zakup maszyny do kalibrowania nasion warzyw

 

Przedmiotem przetargu jest maszyna do kalibrowania nasion warzyw.

Kalibrator powinien charakteryzować się dokładnym i wydajnym sortowaniem nasion zarówno grubo i drobnonasiennych pod względem wielkości tworząc jednolite partie, gdzie różnica w wielkości nasion wewnątrz każdej z nich nie może być większa niż 0,2 mm.

Preferowane będą takie maszyny, które:

- poza kalibracją posiadają równocześnie możliwość dodatkowego usunięcia lekkich zanieczyszczeń z danej partii nasion.

- łatwo dokładnie można wyczyścić z pozostałości po kalibracji danej partii nasion, tak aby nie dochodziło do zamieszań pomiędzy kalibrowanymi partiami.

Organizator przetargu poza złożeniem oferty, wymaga od oferenta zaprezentowania „na żywo” pracy oferowanej maszyny.

 

            Przewidywany termin dostarczenia do 31.12.2017r.

 

            Dodatkowych informacji udziela Pan Wojciech Matuszak pod nr tel. 502 441 928

 

Specyfikacje Istotnych Warunków Przetargu

 

Składanie ofert można dokonywać od poniedziałku do piątku w godzinach od 8:00 do 14:00 do dnia 22.09.2017 w siedzibie Spółki.

 

Oferty cenowe składać należy w zaklejonych kopertach, na których powinna znajdować się nazwa dostawcy oraz napis „przetarg na zakup maszyny do kalibrowania nasion warzyw”

 

Zwycięska oferta zostanie wybrana w drodze przetargu pisemnego. Przetarg przeprowadzony będzie w drodze składania przez oferentów pisemnych ofert, a następnie ustnego ogłoszenia wyników przetargu w dniu 26.09.2017 o godzinie 11:00 w siedzibie Spółki.

 

Ocena ofert zostanie przeprowadzona przez Komisję Przetargową powołaną przez Zamawiającego. Ostateczna decyzja o wyborze oferty zostanie podjęta po przeprowadzeniu prób na urządzeniu. Podstawowym kryterium wyboru oferty będzie cena oraz wynik próby.

 

            Organizator przetargu zastrzega sobie prawo odwołania, zamknięcia, przerwania lub unieważnienia przetargu bez obowiązku podania przyczyny.

 

Przetarg nie podlega ustawie o zamówieniach publicznych.

 

Nochowo, dnia 08.09.2017r.

 

­­­­­­­­­­­­­­­­____________________________________________________

Sąd Rejonowy Poznań – Nowe Miasto i Wilda,

IX Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego

KRS 0000097025,  Kapitał zakładowy: 4 910 500 PLN

NIP 785-00-06-056, REGON 630247224

Realizacja: Trol Intermedia

facebook