Historia Spółki


 

Firma „Spójnia" Hodowla i Nasiennictwo Ogrodnicze znajduje się na terenie wsi Nochowo, wiosce położonej na południe od Poznania w odległości 3,5 km od Śremu. Po raz pierwszy nazwa wsi została wymieniona w dokumencie księcia wielkopolskiego Przemyśla II w roku 1292. Z relacji Jana Długosza wynika jednak, że o wiele wcześniej musiały być tutaj osady ludzkie. W swoich „Rocznikach" opisuje, że do wsi gdzie „rodzą się w ziemi naczynia" przybył król Władysław Jagiełło wraz z posłem księcia Austrii. Król nakazał w kilku miejscach rozkopać ziemię, z której wydobyto gliniane przedmioty o rozmaitych kształtach i rozmiarach. Historia firmy „Spójnia" rozpoczęła się wiele wieków później, bo w roku 1917, kiedy to Zrzeszenie Polskich Ogrodników - Producentów założyło Spółkę Hodowców Nasion Warzyw i Kwiatów pod tą samą nazwą. W roku 1921 „Spójnia" wydzierżawiła majątek państwowy Nochowo o powierzchni 625 ha i przekształciła się w Towarzystwo Akcyjne w Nochowie, które swą działalność w tym kształcie prowadziło do 1950 r. W 1926 r. w zakresie zarejestrowanej działalności, oprócz podstawowej jaką była hodowla nasion ogrodniczych, wymieniono jeszcze uprawę roślin lekarskich i hodowlę konia szlachetnego półkrwi. Nochowo było w okresie międzywojennym jedyną taką placówką w Polsce Zachodniej i przez swoją działalność reprodukcyjną przyczyniło się znacznie do podniesienia stanu ogrodnictwa nie tylko w Wielkopolsce a w całej Polsce. Hodowano tam wówczas 12 odmian roślin okopowych, 70 odmian roślin warzywnych i 180 odmian kwiatów. W styczniu 1945 r. Towarzystwo Akcyjne „Spójnia" podjęło przerwaną przez wojnę działalność. 25 maja 1946 r. Franciszek Wachowiak dyrektor i główny hodowca „Spójni" zawarł z Ministrem Rolnictwa umowę dzierżawy 304 ha gruntu z przejętego na cele reformy rolnej majątku Nochowo. Urnowa została zawarta na okres 12 lat, tj. od l kwietnia 1946 do 30 czerwca 1958 r. Pod koniec 1950 r. Spółka zostaje podporządkowana Centralnemu Zarządowi Selekcji Roślin Ministerstwa Rolnictwa w Warszawie i
działa odtąd pod nazwą „Spójnia" S.A. Hodowla Nasion pod przymusowym zarządem państwowym Stacja Selekcji Roślin w Nochowie. W 1954 r. „Spójnia" powiększa swój obszar pod uprawę, przejmując na podstawie umowy dzierżawy gospodarstwo rolne Kadzewo o powierzchni 327 ha. Rok 1958 przynosi ważne zmiany. Od l stycznia przymusowy zarząd państwowy nad „Spójnią" przejmuje Centrala Nasiennictwa Ogrodniczego i Szkółkarstwa. Następnie na podstawie rozporządzenia Ministra
Rolnictwa z dnia 23 sierpnia 1958 r. „Spójnia" S.A. Hodowla Nasion zostaje przejęta na własność państwa. Jako przedsiębiorstwo państwowe pod nazwą Centrala Nasiennictwa Ogrodniczego i Szkółkarstwa, Przedsiębiorstwo Państwowe,
Hodowla Roślin Ogrodniczych Nochowo działa do l stycznia 1966 r. W wyniku kolejnej reorganizacji zostaje przemianowana na Stację Hodowli Roślin Ogrodniczych w Nochowie i pod tą nazwa działa do połowy 1991 r. W drugiej połowie 1991 roku następuje  kolejna reorganizacja: SHRO najpierw zostaje przemianowane na Przedsiębiorstwo Hodowli i Nasiennictwa Ogrodniczego „Spójnia", a w 1994, przekształca się w Spółkę z o.o. pod nazwą "Spójnia" Hodowla i Nasiennictwo Ogrodnicze, ze 100 % udziałem Agencji Własności Rolnej Skarbu Państwa. Podstawowa działalnością staje się hodowla twórcza i zachowawcza roślin warzywnych, ich produkcja nasienna oraz obrót wytworzonym materiałem siewnym zarówno we własnej Spółce jak i poprzez sieć dystrybutorów. Zadania te podejmuje istniejący Dział Hodowli Roślin Ogrodniczych oraz wyodrębniony z niego Dział Handlu i Obrotu Nasionami. Drugoplanową działalnością Spółki pozostaje produkcja typowo rolnicza - roślinna i zwierzęca. Podejmują ją dwa działy: Gospodarstwo Nochowo z hodowlą owiec oraz Gospodarstwo Kadzewo z hodowlą bydła mlecznego. Spółka na realizacje powyższych celów posiada do dyspozycji  miedzy innymi: 742,8 ha użytków rolnych, 2340 m powierzchni szklarni, 5400 m tuneli foliowych - będących w obszarze działania Spółki, oraz 200 ha gruntów ornych przeznaczonych tylko na produkcję nasienna warzyw - w ramach umów kooperacji z producentami sektora prywatnego i państwowego. W wyniku przekazania części gruntów i budynków byłym właścicielom, firma obecnie gospodaruje na obszarze 706 ha, gdzie 680 ha to użytki rolne. Poszerza się rozmiar produkcji nasiennej warzyw. Zaplecze hodowlane obejmuje szklarnie o pow. przeszło 2.000 m 2 oraz tunele zajmujące  pow. ok 1ha.

Od 01.09.2017 nadzórnad Spółką sprawuje Krajowy Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Warszawie.

 

 

 

 

Realizacja: Trol Intermedia

facebook