przetarg na dostawę energii elektrycznej w 2020r.

OGŁOSZENIE

„SPÓJNIA” Hodowla i Nasiennictwo Ogrodnicze Spółka z o.o. Nochowo ul. Lipowa 22

Ogłasza przetarg nieograniczony ofertowy,

 do którego nie ma zastosowania ustawa o zamówieniach publicznych – na dostawę energii elektrycznej w roku 2020

 

Przedmiotem przetargu jest zakup usługi:

Dostarczanie energii elektrycznej o parametrach odpowiadających przepisom prawa energetycznego i wydanych na jego podstawie aktów prawnych w okresie od 01.01.2020 do 31.12.2020 siecią elektroenergetyczną ENEA Operator SA do punktów poboru:

a) Nochowo, ul. Lipowa 22, 63-100 Śrem – taryfa C22B (szacunkowe zużycie: S1- 58000; S2- 113000)

b) Kadzewo 12, 63-100 Śrem – taryfa C21 (szacunkowe zużycie S1 285000)

 

Oferent musi mieć aktualne i zatwierdzone koncesje na obrót energią elektryczną na terenie Rzeczpospolitej Polskiej wydane przez Urząd Regulacji Energetyki oraz zatwierdzone Taryfy i podpisane wszelkie niezbędne umowy w celu dostawy energii elektrycznej na terenie Polski.

 

Oferta powinna zawierać informacje dotyczące istotnych postanowień umowy, a w szczególności:

- cenę energii elektrycznej;

- odbiór minimalnej ilości rocznej paliwa, do której zobowiązany będzie Odbiorca;

- sposób rozliczania za pobraną energię oraz terminy płatności;

- oczekiwany sposób i termin płatności;

- dotyczące reklamacji składanych przez odbiorcę oraz bonifikat udzielanych przez Wykonawcę w związku z niedotrzymaniem standardów jakościowych obsługi;

- postanowienia regulujące przyczyny oraz sposób zmiany umów;

- postanowienia dotyczące zasad rozwiązania umowy.

 

Dodatkowych informacji udziela Pan Artur Wojtkowiak pod nr tel. 505 418 661

 

 

Specyfikacja Istotnych Warunków Przetargu

 

Oferty można składać od poniedziałku do piątku w godzinach od 8:00 do 14:00 w siedzibie Spółki w nieprzekraczalnym terminie do godziny 10:00 dnia 19.12.2018.

 

Oferty składać należy w zaklejonych kopertach, na których powinna znajdować się nazwa dostawcy oraz napis „przetarg na dostawę energii elektrycznej w roku 2020”

 

Przetarg przeprowadzony będzie w drodze składania przez oferentów pisemnych ofert. Zamawiający zastrzega sobie prawo do przeprowadzenia dodatkowych negocjacji z wybranymi oferentami.

O wynikach przetargu oferenci zostaną powiadomieni do dnia 21 grudnia 2018 roku.

 

Ocena ofert zostanie przeprowadzona przez Komisję Przetargową powołaną przez Zamawiającego. Podstawowym kryterium wyboru oferty będzie kryterium ceny oraz kryterium korzyści dla Zamawiającego wynikających z postanowień umownych.

 

            Organizator przetargu zastrzega sobie prawo odwołania, zamknięcia, przerwania lub unieważnienia przetargu bez obowiązku podania przyczyny.

 

Przetarg nie podlega ustawie o zamówieniach publicznych.

 

 

Nochowo, dnia 06.12.2018r.

____________________________________________________________________

"SPÓJNIA" Hodowla i Nasiennictwo Ogrodnicze Spółka z o.o.

Nochowo, ul. Lipowa 22, 63-100 Śrem

Sąd Rejonowy Poznań – Nowe Miasto i Wilda,

IX Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego

KRS 0000097025,  Kapitał zakładowy: 4 910 500 PLN

NIP 785-00-06-056, REGON 630247224

Realizacja: Trol Intermedia

facebook