przetarg na usługę omłotu kukurydzy

OGŁOSZENIE

 

 „SPÓJNIA” Hodowla i Nasiennictwo Ogrodnicze Spółka z o.o. Nochowo ul. Lipowa 22

Ogłasza przetarg nieograniczony ofertowy, do którego nie ma zastosowania ustawa o zamówieniach publicznych – na wykonanie usługi w zakresie omłotu kukurydzy.

Specyfikacja przetargowa:

 

- omłot około 15 ha kukurydzy w lokalizacji Nochowo, Kadzewo, Międzychód.

- termin wykonania usługi: po 20. września 2019 r.

 

Oferta powinna zawierać:

- proponowana wartość usługi - jeżeli możliwe kosztorys ofertowy – szczegółowy

- marka i rodzaj kombajnu oraz rok produkcji

- warunki udzielonej gwarancji na wykonanie usługi

- zabezpieczenie serwisowe

- warunki płatności za usługę: przelew na konto

- Informacja o firmie / nr KRS lub wpis do działalności gospodarczej

 

 

            Dodatkowych informacji udziela Pan Maciej Donaj pod nr tel. 515 045 380

 

Specyfikacje Istotnych Warunków Przetargu

 

Składanie ofert można dokonywać od poniedziałku do piątku w godzinach od 8:00 do 14:00 do 18.09.2019 w siedzibie Spółki.

 

Oferty cenowe składać należy w zaklejonych kopertach, na których powinna znajdować się nazwa dostawcy oraz napis „na wykonanie usługi w zakresie omłotu kukurydzy”

 

Zwycięska oferta zostanie wybrana w drodze przetargu pisemnego. Przetarg przeprowadzony będzie w drodze składania przez oferentów pisemnych ofert, a następnie ustnego ogłoszenia wyników przetargu w dniu 19.09.2019 o godzinie 13:00 w siedzibie Spółki.

 

Ocena ofert zostanie przeprowadzona przez Komisję Przetargową powołaną przez Zamawiającego. Podstawowym kryterium wyboru oferty będzie cena.

 

            Organizator przetargu zastrzega sobie prawo odwołania, zamknięcia, przerwania lub unieważnienia przetargu bez obowiązku podania przyczyny.

 

Przetarg nie podlega ustawie o zamówieniach publicznych.

 

Nochowo, dnia 04.09.2019r.

____________________________________________________________________

"SPÓJNIA" Hodowla i Nasiennictwo Ogrodnicze Spółka z o.o.

Nochowo, ul. Lipowa 22, 63-100 Śrem

Sąd Rejonowy Poznań – Nowe Miasto i Wilda,

IX Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego

KRS 0000097025,  Kapitał zakładowy: 4 910 500 PLN

NIP 785-00-06-056, REGON 630247224

Realizacja: Trol Intermedia

facebook