przetarg na wykonanie sieci hydrantowej ppoż

"SPOJNIA" Hodowla i Nasiennictwo Ogrodnicze Sp. z o.o.

Sąd Rejonowy Poznań – Nowe Miasto i Wilda,

IX Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego

KRS 0000097025,  Kapitał zakładowy: 4 910 500 PLN

NIP 785-00-06-056, REGON 630247224

 

 

 

OGŁOSZENIE

„SPÓJNIA” Hodowla i Nasiennictwo Ogrodnicze Spółka z o.o.

Nochowo ul. Lipowa 22

Ogłasza przetarg nieograniczony ofertowy,

 do którego nie ma zastosowania ustawa o zamówieniach publicznych

na wykonanie sieci hydrantowej przeciwpożarowej.

 

Przedmiotem przetargu jest wykonanie sieci dwóch hydrantów przeciwpożarowych w gospodarstwie Kadzewo. Oferty cenowe proszę składać na podstawie załączonego kosztorysu. Termin wykonania prac do końca kwietnia 2020 roku.

Zakres prac:

- wykonanie przecisku pod drogą powiatową

- wykonanie sieci hydrantowej

- montaż dwóch hydrantów przeciwpożarowych.

 

            Dodatkowych informacji udziela Pan Artur Wojtkowiak pod nr tel. 505 418 661

 

Specyfikacja Istotnych Warunków Przetargu:

 

Składanie ofert można dokonywać od poniedziałku do piątku w godzinach od 8:00 do 14:00 w nieprzekraczalnym terminie do godziny 10:00 dnia 10.12.2019 w siedzibie Spółki.

 

Oferty cenowe składać należy w zaklejonych kopertach, na których powinna znajdować się nazwa dostawcy oraz napis „przetarg na wykonanie sieci hydrantowej ppoż”

 

Zwycięska oferta zostanie wybrana w drodze przetargu pisemnego. Przetarg przeprowadzony będzie w drodze składania przez oferentów pisemnych ofert, a następnie ustnego ogłoszenia wyników przetargu w dniu 11.12.2019 o godzinie 11:00 w siedzibie Spółki.

 

Ocena ofert zostanie przeprowadzona przez Komisję Przetargową powołaną przez Zamawiającego. Kryteria wyboru oferty:

- Cena: 40%

- Forma płatności – okres udzielonego kredytu kupieckiego: 40%

- Okres udzielonej gwarancji: 20%

 

Organizator przetargu zastrzega sobie prawo odwołania, zamknięcia, przerwania lub unieważnienia przetargu bez obowiązku podania przyczyny.

 

Przetarg nie podlega ustawie o zamówieniach publicznych.

 

Nochowo, dnia 20.11.2019r.

_____________________________________________________________

Sąd Rejonowy Poznań – Nowe Miasto i Wilda,

IX Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego

KRS 0000097025,  Kapitał zakładowy: 4 910 500 PLN

NIP 785-00-06-056, REGON 630247224

Realizacja: Trol Intermedia

facebook