przetarg ofertowy na dostawę gazu ziemnego i energii elektrycznej

OGŁOSZENIE

 

„SPÓJNIA” Hodowla i Nasiennictwo Ogrodnicze Spółka z o.o. Nochowo ul. Lipowa 22

Ogłasza przetarg nieograniczony ofertowy,

 do którego nie ma zastosowania ustawa o zamówieniach publicznych – na:

1)      Kompleksową dostawę gazu ziemnego wysokometanowego grupy E

2)      Dostawę energii elektrycznej

 

Przedmiotem przetargu jest zakup usług:

1)      Dostarczania gazu ziemnego wysokometanowego grupy E o parametrach odpowiadających przepisom prawa energetycznego i wydanych na jego podstawie aktów prawnych oraz zapewnienie dystrybucji tego gazu do:

a)      5 kotłowni gazowych w Nochowie, ul. Lipowa 22, w okresie od 01.06.2017 do 31.05.2018 w grupach taryfowych:

- W-1 dla 1 kotłowni

- W-3 dla 3 kotłowni

- W-4 dla 1 kotłowni

b)  1 kotłowni gazowej w Nochowie, ul. Lipowa 22 (suszarnia), w okresie od 01.07.2017 do 31.10.2017 w ilości powyżej 110 kWh/h (ok. 34000 kWh) w grupie taryfowej W-5.

 

2) Dostarczanie energii elektrycznej o parametrach odpowiadających przepisom prawa energetycznego i wydanych na jego podstawie aktów prawnych w okresie od 01.01.2018 do 31.12.2018 z możliwością przedłużenia do 31.12.2019 siecią elektroenergetyczną ENEA Operator SA do punktów poboru:

a) Nochowo, ul. Lipowa 22, 63-100 Śrem – taryfa C22B (szacunkowe zużycie: S1- 58000; S2- 113000)

b) Kadzewo 12, 63-100 Śrem – taryfa C21 (szacunkowe zużycie S1 285000)

 

Zamawiający dopuszcza możliwość złożenia ofert częściowych.

 

Oferent musi mieć aktualne i zatwierdzone koncesje na obrót paliwami gazowymi i/lub energię elektryczną na terenie Rzeczpospolitej Polskiej wydane przez Urząd Regulacji Energetyki oraz zatwierdzone Taryfy i podpisane wszelkie niezbędne umowy w celu dostawy paliw gazowych i/lub energii elektrycznej na terenie Polski.

 

Oferta/y powinna/y zawierać informacje dotyczące istotnych postanowień umowy, a w szczególności:

- cenę paliwa gazowego i/lub energii elektrycznej;

- odbiór minimalnej ilości rocznej paliwa, do której zobowiązany będzie Odbiorca;

- sposób rozliczania za pobrany gaz/energię oraz terminy płatności;

- oczekiwany sposób i termin płatności;

- dotyczące reklamacji składanych przez odbiorcę oraz bonifikat udzielanych przez Wykonawcę w związku z niedotrzymaniem standardów jakościowych obsługi;

- postanowienia regulujące przyczyny orz sposób zmiany umów;

- postanowienia dotyczące zasad rozwiązania umowy.

 

Dodatkowych informacji udziela Pan Artur Wojtkowiak pod nr tel. 505 418 661

 

 

Specyfikacja Istotnych Warunków Przetargu

 

Oferty można składać od poniedziałku do piątku w godzinach od 8:00 do 14:00 w siedzibie Spółki w nieprzekraczalnym terminie do godziny 10:00 dnia 31.03.2017.

 

Oferty składać należy w zaklejonych kopertach, na których powinna znajdować się nazwa dostawcy oraz napis „przetarg na dostawę gazu ziemnego oraz energii elektrycznej”

 

Przetarg przeprowadzony będzie w drodze składania przez oferentów pisemnych ofert. Zamawiający zastrzega sobie prawo do przeprowadzenia dodatkowych negocjacji z wybranymi oferentami.

O wynikach przetargu oferenci zostaną powiadomieni do dnia 7 kwietnia 2017 roku.

 

Ocena ofert zostanie przeprowadzona przez Komisję Przetargową powołaną przez Zamawiającego. Podstawowym kryterium wyboru oferty będzie kryterium ceny oraz kryterium korzyści dla Zamawiającego wynikających z postanowień umownych.

 

            Organizator przetargu zastrzega sobie prawo odwołania, zamknięcia, przerwania lub unieważnienia przetargu bez obowiązku podania przyczyny.

 

Przetarg nie podlega ustawie o zamówieniach publicznych.

 

 

Nochowo, dnia 20.03.2017r.

Sąd Rejonowy Poznań – Nowe Miasto i Wilda,

IX Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego

KRS 0000097025,  Kapitał zakładowy: 4 910 500 PLN

NIP 785-00-06-056, REGON 630247224

Realizacja: Trol Intermedia

facebook