przetarg ofertowy na wykonanie omłotu zboża, kukurydzy na ziarno i kiszonkę

 

               

 

PlantiCo - Hodowla i Nasiennictwo Ogrodnicze Zielonki Sp. z o.o.

zaprasza do składania ofert na usługowy omłot kukurydzy na ziarno, omłot zbóż oraz koszenie kukurydzy na kiszonkę

 

Miejsce wykonania usługi:

 1. Omłot kukurydzy na ziarno - ok. 50 ha Nochowo, Kadzewo (gmina Śrem, województwo wielkopolskie) – wykonanie po 15.09 – do kontaktu Maciej Donaj tel. +48 515 045 380;
 2. Omłot zbóż na ziarno - ok. 150 ha Nochowo, Kadzewo (gmina Śrem, województwo wielkopolskie) – wykonanie lipiec/sierpień 2020 – do kontaktu Maciej Donaj tel. +48 515 045 380;
 3. Koszenie kukurydzy na kiszonkę - ok. 10-15 ha Nochowo, Kadzewo (gmina Śrem, województwo wielkopolskie) – wykonanie po 20.08 – do kontaktu Maciej Donaj tel. +48 515 045 380;
 4. Omłot kukurydzy na ziarno – ok. 105 ha Gołębiew (gmina Kutno, województwo łódzkie) – wykonanie po 15.09  – do kontaktu Maciej Studziński tel. +48 602 619 453;
 5. Omłot kukurydzy na ziarno – ok. 45 ha Bronisze (gmina Ożarów Mazowiecki, województwo mazowieckie) – wykonanie po 15.09  – do kontaktu Andrzej Aranowski tel. +48 515 035 978;
 6. Omłot kukurydzy na ziarno – ok. 20 ha Dziekanowice (gmina Zielonki, powiat krakowski, województwo małopolskie) – wykonanie po 15.09  – do kontaktu Adam Warelis tel. +48 782 148 918;
 7. Koszenie kukurydzy na kiszonkę - ok. 15 ha Krzczonów (gmina Opatowice, powiat kazimierski, województwo świętokrzyskie) – wykonanie po 01.09 – do kontaktu Tadeusz Bryła tel. +48 662 104 530.

 

Sposób złożenia oferty:

 1. Oferty należy składać w PLN w cenach netto do dnia 29.06.2020 do godz. 10 tylko drogą mailową na adres: przetargi@plantico.pl
 2. Cena jest ceną za 1 ha wykonanej usługi wraz z kosztami paliwa, termin płatności 30 dni po wykonaniu usługi. Podając cenę za omłot zbóż proszę podać cenę z szarpaczem słomy oraz bez szarpacza.
  1. Termin wykonania usługi – dokładne daty zbioru będą ustalane każdorazowo z Zamawiającym.
 3. Zamawiający dokona w dniu 29.06.2020 r. o godz. 1200 wyboru oferty z uwzględnieniem przede wszystkim oferowanej ceny.
 4. Należy złożyć oświadczenie o 3 dniowym terminie związania ofertą – liczona jest data od 29.06.2020 r.
 5. Oferent nie ma obowiązku złożenia oferty na wszystkie miejsca wykonania usługi wymienione w zapytaniu.
 6. Zamówienie nie podlega przepisom ustawy o zamówieniach publicznych.
 7. Dodatkowe informacje można uzyskać pod numerami telefonów wskazanymi powyżej.
 8. PlantiCo Zielonki Sp. z o.o. deklarują, że w ciągu 3 dni roboczych poinformują Oferenta
  o przyjęciu lub odrzuceniu oferty.
 9. Zarząd PlantiCo Zielonki Sp. z o.o. zastrzega sobie prawo do unieważnienia postępowania bez podania przyczyn oraz przeprowadzenia dodatkowych negocjacji w przypadku złożenia przez Oferentów równorzędnych ofert.

 ___________________________________________________________________

PlantiCo - Hodowla i Nasiennictwo Ogrodnicze Zielonki Sp. z o.o.
Zielonki-Parcela, ul. Parkowa 1A, 05 - 082 Stare Babice
tel. +48 22 722 90 66, fax + 48 22 722 95 72 www.plantico.pl
KRS 0000036476, Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy, XIV Wydział Gospodarczy
kapitał zakładowy 53.204.600,- zł;   NIP 527 - 020 - 60 - 62;   REGON 010118053;   BDO 000024444
konto bankowe: WBS O/Stare Babice 30 8015 0004 3006 7191 2030 0002

Realizacja: Trol Intermedia

facebook