przetarg ofertowy na zakup podnośnika do nasion

OGŁOSZENIE

 

„SPÓJNIA” Hodowla i Nasiennictwo Ogrodnicze Spółka z o.o. Nochowo ul. Lipowa 22

Ogłasza przetarg nieograniczony ofertowy,

 do którego nie ma zastosowania ustawa o zamówieniach publicznych - na zakup podnośnika do nasion.

 

Przedmiotem przetargu jest podnośnik do nasion.

Podnośnik powinien mieć możliwość transportu nasion zarówno pionowego jak i poziomego i umożliwiać precyzyjne dostarczenie ich z miejsca podawania do zasypów maszyn czyszczących.

Ze względu na charakter transportowanych nasion – materiał siewny warzyw zróżnicowany gatunkowo i odmianowo, preferowane będą tylko takie maszyny, które:

- umożliwiają transport nasion zarówno drobno jak i grubonasiennych i nie uszkadzają ich podczas transportu.

- są łatwe w czyszczeniu po każdym cyklu pracy i tym samym nie powodują zamieszania pomiędzy gatunkami i odmianami zadanymi do transportu.

 

            Dodatkowych informacji udziela Pan Wojciech Matuszak pod nr tel. 502 441 928

 

Specyfikacja Istotnych Warunków Przetargu

 

Składanie ofert można dokonywać od poniedziałku do piątku w godzinach od 8:00 do 14:00 do dnia 14.02.2018 w siedzibie Spółki.

 

Oferty cenowe składać należy w zaklejonych kopertach, na których powinna znajdować się nazwa dostawcy oraz napis „przetarg na zakup podnośnika do nasion”

 

Zwycięska oferta zostanie wybrana w drodze przetargu pisemnego. Przetarg przeprowadzony będzie w drodze składania przez oferentów pisemnych ofert, a następnie ustnego ogłoszenia wyników przetargu w dniu 15.02.2018 o godzinie 11:00 w siedzibie Spółki.

 

Ocena ofert zostanie przeprowadzona przez Komisję Przetargową powołaną przez Zamawiającego. Podstawowym kryterium wyboru oferty będzie stopień spełnienia warunków dotyczących maszyny, opisanych powyżej.

 

Organizator przetargu zastrzega sobie prawo odwołania, zamknięcia, przerwania lub unieważnienia przetargu bez obowiązku podania przyczyny.

 

Przetarg nie podlega ustawie o zamówieniach publicznych.

 

Nochowo, dnia 31.01.2018r.

 

__________________________________________________________________

"SPÓJNIA" Hodowla i Nasiennictwo Ogrodnicze Spółka z o.o.

Nochowo, ul. Lipowa 22, 63-100 Śrem

Sąd Rejonowy Poznań – Nowe Miasto i Wilda,

IX Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego

KRS 0000097025,  Kapitał zakładowy: 4 910 500 PLN

NIP 785-00-06-056, REGON 630247224

Realizacja: Trol Intermedia

facebook