przetarg - sprzedaż IVECO

OGŁOSZENIE

 

 „SPÓJNIA” Hodowla i Nasiennictwo Ogrodnicze Spółka z o.o. Nochowo ul. Lipowa 22

Ogłasza przetarg nieograniczony ofertowy, do którego nie ma zastosowania ustawa o zamówieniach publicznych – na sprzedaż samochodu ciężarowego Iveco Euro Cargo.

Specyfikacja przetargowa:

Przedmiotem sprzedaży jest samochód ciężarowy marki Iveco Euro Cargo 120E18

- rok produkcji 1998

- dopuszczalna ładowność 5300 kg

- masa własna 6700 kg

- maksymalna masa całkowita 12000 kg

- pojemność silnika 5861,00 cm3, 130 kW

- przebieg 281 800 km

- numer rejestracyjny PZF 025X

- numer VIN: ZCFA1GDOOW2241696

- data ważności przeglądu: 23.08.2020

- data ubezpieczenia OC: 31.12.2019

 

Oferta powinna zawierać:

- proponowaną cenę

- potwierdzenie wpłaconej kaucji

- oświadczenie o zapoznaniu się ze stanem technicznym samochodu

Cena wywoławcza: 9.000 zł brutto

Minimalne postąpienie 100 zł

 

W/w samochód można oglądać od poniedziałku do piątku w godzinach od 9.00 do 14.00 w siedzibie Spółki.

Dodatkowych informacji udziela Pan Artur Wojtkowiak pod nr tel. 505 418 661

 

Zwycięzcą przetargu zostaje osoba która złożyła najwyższą ofertę cenową. Ogłoszenie zwycięzcy przetargu nastąpi w dniu 19.12.2019 roku o godzinie 11.00 w siedzibie Spółki w sali konferencyjnej w pałacu.

 

Organizator przetargu zastrzega sobie prawo odwołania, zamknięcia, przerwania lub unieważnienia przetargu bez obowiązku podania przyczyny oraz nie ponosi odpowiedzialności za wady ukryte sprzętu.

 

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW PRZETARGU

 

1.W przetargu nieograniczonym ofertowym mogą uczestniczyć oferenci, którzy złożyli oferty w zaklejonych kopertach oraz dokonali wpłaty wadium.

 

2. Wadium w wysokości 10% ceny wywoławczej tj. w kwocie 900,- zł (słownie: dziewięćset złotych 00/100) należy wpłacać wyłącznie w formie pieniężnej w złotych polskich

do dnia 17 grudnia 2019r. na rachunek bankowy sprzedającego: ING Bank Śląski SA O/Poznań nr 77 1050 1520 1000 0090 3040 7374

lub do dnia rozpoczęcia przetargu tj. 19 grudnia 2019r. do godz. 8:30 w kasie spółki

3.Oferty można składać w siedzibie Spółki w Nochowie ul. Lipowa 22 63-100 Śrem

od poniedziałku do piątku w godzinach od 9.00 do 14.00 oraz w dniu przetargu w godzinach od 7.30 do 9.00. W przypadku ofert przesłanych drogą pocztową, jako termin złożenia oferty przyjęty będzie termin otrzymania przesyłki.

 

4.Cena wywoławcza wynosi 9.000,- zł brutto. Minimalne postąpienie wynosi 100 zł

 

5. Oferta powinna zawierać:

 

A) Na kopercie:

- nazwa i model samochodu

- nazwa oferenta

- dopisek „Oferta przetargowa - samochód ciężarowy Iveco Euro Cargo”

 

B) Pisemną ofertę zawierającą następujące informacje:

- nazwa i model samochodu

- pieczęć firmową oraz nazwisko i imię osoby reprezentującą firmę dla osób fizycznych imię i nazwisko

- adres siedziby firmy lub adres zamieszkania dla osób fizycznych oraz nr telefonu

- proponowaną cenę, która nie może być niższa od ceny wywoławczej

- oświadczenie oferenta, że zapoznał się ze stanem technicznym przedmiotu przetargu oraz     warunkami przetargu

- potwierdzenie wpłaty wadium

- podpis oferenta

 

6. Oferty, które nie spełniają wymagań zawartych w pkt.1 i pkt.5 będą przez Komisję Przetargową odrzucone i nie będą rozpatrywane. O fakcie odrzucenia oferty oferent zostanie poinformowany, jeżeli oferta będzie zawierać dane umożliwiające kontakt z oferentem.

 

7. Komisja Przetargowa wybiera oferenta, który zaoferował najwyższą cenę nabycia.

 

8. Pomiędzy oferentami, którzy zaproponują taką samą cenę nabycia zostanie w dniu przetargu o godzinie 12.00 przeprowadzona licytacja ustna. Minimalne postąpienie: 100,- złotych

 

 9. Nabywca zobowiązany jest wpłacić należność za nabytą maszynę w terminie do 7 dni od ogłoszenia wyników przetargu. Niewpłacenie należności w terminie powoduje utratę praw nabycia wynikłych z przetargu oraz utratę wadium.

 

10. Wadium wpłacone przez nabywcę zostanie zaliczone na poczet wpłaty pełnej należności.

 

11 Zwrot wadium dla oferentów, którzy nie uzyskali prawa nabycia wynikłych z przetargu nastąpi w ciągu 3 dni od dnia zakończenia lub zamknięcia przetargu.

 

12. Komisja zastrzega sobie prawo odwołania, zamknięcia, przerwania lub unieważnienia przetargu bez obowiązku podania przyczyny.

 

Nochowo, 06.12.2019r.

_____________________________________________________________

Sąd Rejonowy Poznań – Nowe Miasto i Wilda,

IX Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego

KRS 0000097025,  Kapitał zakładowy: 4 910 500 PLN

NIP 785-00-06-056, REGON 630247224

Realizacja: Trol Intermedia

facebook