Sprzedaż fiata Fiorino - III przetarg

OGŁOSZENIE

„SPÓJNIA” Hodowla i Nasiennictwo Ogrodnicze Spółka z o.o. Nochowo ul. Lipowa 22

Ogłasza trzeci przetarg nieograniczony ofertowy na sprzedaż

 

Fiata Fiorino, kolor biały:

rok produkcji: 2010

rodzaj paliwa: olej napędowy

przebieg: 283 550 km

moc silnika: 55 kW

pojemność skokowa: 1248 cm3

liczba miejsc: 4

liczba osi:2

 

Wyposażenie dodatkowe:

- wspomaganie kierownicy

- ABS

- klimatyzacja

- manualne szyby i lusterka

- komputer pokładowy

- radio

Samochód jest w bardzo dobrym stanie i w pełni sprawny technicznie, serwisowany w autoryzowanej stacji.

 

Cena wywoławcza: 8.500 zł brutto

 

Minimalne postąpienie 200 zł

 

W/w samochód można oglądać od poniedziałku do piątku w godzinach od 9.00 do 14.00 w siedzibie Spółki.

 

Dodatkowych informacji udziela Pan Artur Wojtkowiak pod nr tel. 505 418 661

 

Zwycięzcą przetargu zostaje osoba która złożyła najwyższą ofertę cenową. Ogłoszenie zwycięzcy przetargu nastąpi w dniu 13.03.2018 roku o godzinie 11.00 w siedzibie Spółki w sali konferencyjnej w pałacu.

 

Organizator przetargu zastrzega sobie prawo odwołania, zamknięcia, przerwania lub unieważnienia przetargu bez obowiązku podania przyczyny oraz nie ponosi odpowiedzialności za wady ukryte sprzętu.

 

 

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW PRZETARGU

 

1.W przetargu nieograniczonym ofertowym mogą uczestniczyć oferenci, którzy złożyli oferty w zaklejonych kopertach oraz dokonali wpłaty wadium.

 

2. Wadium w wysokości 10% ceny wywoławczej tj. w kwocie 850,- zł (słownie: osiemset pięćdziesiąt złotych 00/100) należy wpłacać wyłącznie w formie pieniężnej w złotych polskich do dnia 9 marca 2018r. na rachunek bankowy sprzedającego: ING Bank Śląski SA O/Poznań nr 77 1050 1520 1000 0090 3040 7374

lub do dnia rozpoczęcia przetargu tj. 13 marca 2018r. do godz. 8:30 w kasie spółki

 

3.Oferty można składać w siedzibie Spółki w Nochowie ul. Lipowa 22 63-100 Śrem

od poniedziałku do piątku w godzinach od 9.00 do 14.00 oraz w dniu przetargu w godzinach od 7.30 do 9.00. W przypadku ofert przesłanych drogą pocztową, jako termin złożenia oferty przyjęty będzie termin otrzymania przesyłki.

 

4.Cena wywoławcza wynosi 8.500,- zł brutto. Minimalne postąpienie wynosi 200 zł

 

5. Oferta powinna zawierać:

A) Na kopercie:

- nazwa i model samochodu

- nazwa oferenta

- dopisek „Oferta przetargowa na zakup samochodu marki Fiat Fiorino”

 

B) Pisemną ofertę zawierającą następujące informacje:

- nazwa i model samochodu

- pieczęć firmową oraz nazwisko i imię osoby reprezentującą firmę dla osób fizycznych imię i nazwisko

- adres siedziby firmy lub adres zamieszkania dla osób fizycznych oraz nr telefonu

- proponowaną cenę, która nie może być niższa od ceny wywoławczej

- oświadczenie oferenta, że zapoznał się ze stanem technicznym przedmiotu przetargu oraz     warunkami przetargu

- potwierdzenie wpłaty wadium

- podpis oferenta

 

6. Oferty, które nie spełniają wymagań zawartych w pkt.1 i pkt.5 będą przez Komisję Przetargową odrzucone i nie będą rozpatrywane. O fakcie odrzucenia oferty oferent zostanie poinformowany, jeżeli oferta będzie zawierać dane umożliwiające kontakt z oferentem.

 

7. Komisja Przetargowa wybiera oferenta, który zaoferował najwyższą cenę nabycia.

 

8. Pomiędzy oferentami, którzy zaproponują taką samą cenę nabycia zostanie w dniu przetargu o godzinie 12.00 przeprowadzona licytacja ustna. Minimalne postąpienie: 100,- złotych

 

 9. Nabywca zobowiązany jest wpłacić należność za nabytą maszynę w terminie do 7 dni od ogłoszenia wyników przetargu. Niewpłacenie należności w terminie powoduje utratę praw nabycia wynikłych z przetargu oraz utratę wadium.

 

10. Wadium wpłacone przez nabywcę zostanie zaliczone na poczet wpłaty pełnej należności.

 

11 Zwrot wadium dla oferentów, którzy nie uzyskali prawa nabycia wynikłych z przetargu nastąpi w ciągu 3 dni od dnia zakończenia lub zamknięcia przetargu.

 

12. Komisja zastrzega sobie prawo odwołania, zamknięcia, przerwania lub unieważnienia przetargu bez obowiązku podania przyczyny.

 

______________________________________________________________________________

 

__________________________________________________________________

"SPÓJNIA" Hodowla i Nasiennictwo Ogrodnicze Spółka z o.o.

Nochowo, ul. Lipowa 22, 63-100 Śrem

Sąd Rejonowy Poznań – Nowe Miasto i Wilda,

IX Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego

KRS 0000097025,  Kapitał zakładowy: 4 910 500 PLN

NIP 785-00-06-056, REGON 630247224

Realizacja: Trol Intermedia

facebook