wykonanie pomiaru wielkości elektrycznych

OGŁOSZENIE

 „SPÓJNIA” Hodowla i Nasiennictwo Ogrodnicze Spółka z o.o. Nochowo ul. Lipowa 22

Ogłasza przetarg nieograniczony ofertowy,

 do którego nie ma zastosowania ustawa o zamówieniach publicznych – na wykonanie pomiarów wielkości elektrycznych w obiektach Spółki

 

Przedmiotem przetargu jest zakup usługi:

Wykonanie pomiarów wielkości elektrycznych w obiektach Spółki w roku 2019:

- pomiar ochrony przeciwporażeniowej w 1850 punktach;

- pomiar rezystencji izolacji w 453 punktach;

- pomiar instalacji odgromowej w 252 punktach;

- pomiar instalacji ppoż. w jednym punkcie;

- pomiar elektronarzędzi - 25 sztuk

 

Oferta powinna zawierać informacje:

- ceny jednostkowe netto każdego pomiaru

- koszt całkowity netto poszczególnych pomiarów

- koszt netto opracowania i wypisania protokołów pomiarów

- koszty dojazdu

 

Termin realizacji: maj 2019r.

 

Dodatkowych informacji udziela Pan Artur Wojtkowiak pod nr tel. 505 418 661

 

 

Specyfikacja Istotnych Warunków Przetargu

 

Oferty można składać od poniedziałku do piątku w godzinach od 8:00 do 14:00 w siedzibie Spółki w nieprzekraczalnym terminie do godziny 14:00 dnia 12.04.2019.

 

Oferty składać należy w zaklejonych kopertach, na których powinna znajdować się nazwa dostawcy oraz napis „przetarg na wykonanie pomiarów wielkości elektrycznych w obiektach Spółki w roku 2019”

 

Zwycięska oferta zostanie wybrana w drodze przetargu pisemnego. Przetarg przeprowadzony będzie w drodze składania przez oferentów pisemnych ofert, a następnie ustnego ogłoszenia wyników przetargu w dniu 15.04.2019 o godzinie 11:00 w siedzibie Spółki.

 

Ocena ofert zostanie przeprowadzona przez Komisję Przetargową powołaną przez Zamawiającego. Podstawowym kryterium wyboru oferty będzie kryterium ceny.

 

            Organizator przetargu zastrzega sobie prawo odwołania, zamknięcia, przerwania lub unieważnienia przetargu bez obowiązku podania przyczyny.

 

Przetarg nie podlega ustawie o zamówieniach publicznych.

 

Nochowo, dnia 01.04.2019r.

___________________________________________________________________

"SPÓJNIA" Hodowla i Nasiennictwo Ogrodnicze Spółka z o.o.

Nochowo, ul. Lipowa 22, 63-100 Śrem

Sąd Rejonowy Poznań – Nowe Miasto i Wilda,

IX Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego

KRS 0000097025,  Kapitał zakładowy: 4 910 500 PLN

NIP 785-00-06-056, REGON 630247224

Realizacja: Trol Intermedia

facebook